Help
VN
Search
K
Comment on page

Bluecore Data Mart

Bluecore Data Mark là giải pháp giúp bạn tạo ra các bản thu gọn của kho dữ liệu nhằm tăng tốc độ phân tích báo cáo, để bắt đầu bạn truy cập trang kết nối và click nút kết nối Bluecore Data Mart
img-description
Đặt tên bảng chứa dữ liệu và nguồn dữ liệu sẽ đổ vào bảng này. Hiện tại bạn có thể sử dụng 1 question từ Hệ thống phân tích hoặc viết lệnh truy vấn dữ liệu để làm nguồn cấp dữ liệu cho bảng. Việc đồng bộ data từ nguồn dữ liệu vào bảng dữ liệu sẽ được thực hiện sau mỗi 6 giờ.
img-description
img-description
Nếu việc đồng bộ dữ liệu của bảng hiện tại cần thực hiện sau khi bảng khác đồng bộ xong, bạn có thể định nghĩa phục thuộc cho bảng ở tab Dependencies
img-description
Pick chọn bảng cần phụ thuộc (cần chạy đồng bộ sau) và điền thông tin mô tả sau đó bấm save
img-description
img-description