Check message sentiment

Check sentiment of a input and return: positive, neutral, negative

Tên: CheckSentimentActivity

Dữ liệu đầu vào:

  1. OpenAiConnector: Chọn kết nối OpenAI dùng để chạy

  2. Message: Nội dung cần kiểm tra, bạn có thể sử dụng tham số từ kho tham số Variables, xem hướng dẫn truyền tham số tại đây

Dữ liệu đầu ra

Không có

Kết quả

  • positive: Nội dung là tích cực

  • neutral: Nội dung bình thường

  • negative: Nội dung tiêu cực

Last updated