When user feedback ZNS message

Suspend workflow execution until user feedback ZNS message

Sự kiện kích hoạt:

Tên: ZnsUserFeedbackTrigger

Dữ liệu có sẵn:

Variables.ZnsUserFeedbackPhone: Số điện thoại người phản hồi đánh giá

Variables.ZnsUserFeedbackRate: Số sao đánh giá

Variables.ZnsUserFeedbackContent: Nội dung đánh giá

Last updated