Help
VN
Search
K
Comment on page

Microsoft Account

Kết nối đến các tệp Excel của bạn trên OneDrive
Hướng dẫn kết nối Microsoft Account
Bước 1: Chọn biểu tượng “Add Connection” bên phải logo Microsoft Account, bạn sẽ được chuyển hướng đến Microsoft để đăng nhập và cấp quyền cho Bluecore.
Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.
Bước 3: Xuất hiện màn hình chia sẻ quyền được thao tác với Bluecore. Chọn “Đồng ý” để cấp quyền cho Bluecore.
Những dữ liệu sẽ được chia sẻ với Bluecore:
  • Dữ liệu về các file Excel được lưu trữ trên OneDrive của bạn
Lưu ý:
  • Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.
  • n Active connections: n là số tài khoản được kết nối với Bluecore.
Sau khi kết nối thành công, màn hình kết nối sẽ hiển thị số lượng các kết nối đang hoạt động, click để mở màn hình quản lý tài khoản
Tại màn hình quản lý tài khoản, bạn có thể cấp lại quyền cho tài khoản, xoá tài khoản, quản lý các file Excel được đồng bộ trên tài khoản
Màn hình quản lý tài khoản Microsoft
Click nút xem chi tiết các file để mở màn hình quản lý các file được đồng bộ, tại màn hình này bạn có thể nhấn nút (+) để tiến hành thêm file mới
Màn hình quản lý các file Excel được đồng bộ
Hoặc click nút thêm file mới tại màn hình quản lý tài khoản
Tại màn hình thêm file vào danh sách đồng bộ, chọn file cần đồng bộ sau đó nhấn nút Mở bên dưới
Do file Excel có nhiều sheet, bạn cần chọn sheet để hệ thống đồng bộ, lặp lại thao tác thêm file nếu bạn cần kết nối nhiều sheet trên cùng một file. Bấm kết nối để hoàn thành