Chia sẻ công khai

Bước 1: Click vào nút share a link ở góc phía trên bên phải màn hình để chia sẻ liên kết công khai. Liên kết đó sẽ là những question trong hệ thống Metabase được liên kết với Bluecore.

Bước 2: Xuất hiện bảng chia sẻ như sau.

Bước 3: Admin dán liên kết những question trên hệ thống Metabase cửa hàng mà admin muốn chia sẻ vào ô “Link that you want to share” và điền mô tả (tùy chọn) vào ô “Description”.

Bước 4: Sau khi hoàn tất sẽ hiển thị thông tin trên màn hình chính của mục “Public sharing”.

Chú thích

  • Name: hiển thị tên mà admin đã đặt cho phần “Description” khi chia sẻ liên kết công khai.

  • PublicLink: hiển thị liên kết mà admin đã chia sẻ.

  • Creator: hiển thị email người đã thực hiện việc chia sẻ và thời gian mà việc chia sẻ hoàn tất.

  • Remove link: click vào nếu muốn xóa thao tác chia sẻ liên kết công khai nào đó. Sau đó sẽ hiển thị màn hình xác nhận việc chắc chắn muốn xóa thao tác chia sẻ không. Click vào “Yes” nếu như chắc chắn muốn xóa thao tác và click vào “Cancel” nếu không muốn xóa thao tác đó.

Last updated