Kiotviet

Chuyển dữ liệu từ KiotViet đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Hướng dẫn kết nối KiotViet

Bước 1: Chọn biểu tương “Add connection” ở bên phải logo KiotViet để kết nối với cửa hàng KiotViet của bạn

Xuất hiện bảng Connect to KiotViet. Bắt đầu kết nối bằng cách sau đây

Bước 2: Mở 1 tab mới để truy cập vào trang quản lý bán hàng của Kiotviet. Chọn “Thiết lập cửa hàng”

Bước 3: Ở cột bên trái, kéo chọn “Thiết lập kết nối API”

Bước 4: Xuất hiện bảng “Thiết lập kết nối API”. Sao chép “Client ID” và “Mã bảo mật”. Nếu chưa cóMã bảo mật, bạn hãy chọn “Tạo mã” để lấy Mã bảo mật mới.

Bước 6: Chọn Connect để hoàn tất việc kết nối với cửa hàng KiotViet của bạn

Bước 7: Kết nối thành công vào Bluecore. Đợi một vài phút để tải dữ liệu từ cửa hàng KiotViet của bạn đổ về Bluecore

Lưu ý:

 • Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày

 • n Active Connections: n là số tài khoản được kết nối với Bluecore

Những dữ liệu được chia sẻ với Bluecore:

 • Nhóm hàng: lấy danh sách nhóm hàng hóa với các thông tin về tên nhóm hàng và quan hệ giữa các nhóm hàng

 • Hàng hóa: lấy thông tin sản phẩm, tạo mới, sửa, xóa sản phẩm, thuộc tính của sản phẩm

 • Đặt hàng: lấy thông tin đơn hàng, tạo đơn hàng, cập nhật và hủy đơn hàng

 • Hóa đơn: lấy thông tin hóa đơn, tạo hóa đơn, cập nhật và hủy hóa đơn

 • Khách hàng: lấy danh sách khách hàng và thao tác trên thông tin khách hàng

 • Phiếu nhập hàng: thông tin phiếu nhập

 • Các API phụ trợ:

  • Danh sách chi nhánh

  • Danh sách người dùng

  • Danh sách tài khoản ngân hàng

  • Danh sách thu khác

  • Webhook

  • Nhóm khách hàng

  • Sổ quỹ

Last updated