PostgreSQL

Yêu cầu tiên quyết

 • Bạn đang có một cơ sở dữ liệu PostgreSQL đang chạy với địa chỉ IP công khai hoặc tên domain.

 • Bạn đã cấu hình một PostgreSQL User với quyền CREATE, SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE.

 • Bạn đã cấu hình tường lửa mạng của bạn để cho phép kết nối đến từ Các địa chỉ IP Bluecore.

Cấu hình PostgreSQL của bạn

Xin lưu ý, các hướng dẫn này khá chung chung và thiết lập cụ thể của bạn có thể yêu cầu quy trình khác hoặc các bước bổ sung. Tuỳ vào hướng dẫn bảo mật của tổ chức bạn khi thực hiện những thay đổi này. Công việc này đòi hỏi sự hỗ trợ từ một nhà quản trị cơ sở dữ liệu hoặc chuyên gia công nghệ thông tin.

Tạo người dùng PostgreSQL

 1. Đăng nhập vào giao diện dòng lệnh PostgreSQL.

 2. Chạy lệnh để tạo người dùng mới.

psql -U postgres
CREATE USER bluecore WITH PASSWORD '***';

Thiết lập quyền

 1. Đăng nhập vào giao diện dòng lệnh PostgreSQL.

 2. Cấp quyền CREATE, SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE cho schema bạn dự định sử dụng (ví dụ dưới đây giả sử schema public được sử dụng).

GRANT CREATE, USAGE ON SCHEMA public TO bluecore;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO bluecore;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO bluecore;

Cho phép kết nối mạng

Đối với PostgreSQL, khả năng xác định danh sách địa chỉ IP cho phép không được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Thay vào đó, bạn thường kiểm soát quyền truy cập mạng ở mức tường lửa. Dưới đây là quy trình tổng quan:

 • Xác định tường lửa bảo vệ phiên bản PostgreSQL của bạn. Điều này có thể là một tường lửa Linux đang chạy trên máy chủ chính nó, hoặc nó có thể là một tường lửa mạng.

 • Mở cài đặt cấu hình của tường lửa. Quy trình này sẽ thay đổi tùy theo loại tường lửa bạn đang sử dụng.

 • Tìm một thiết lập cho phép bạn xác định các quy tắc hoặc chính sách đến. Bạn sẽ cần tạo một quy tắc hoặc chính sách mới cho phép luồng dữ liệu đến trên cổng mà PostgreSQL đang sử dụng (mặc định là 5432) từ Các địa chỉ IP Bluecore.

 • Lưu các thay đổi của bạn và kiểm tra kết nối từ Bluecore để đảm bảo kết nối hoạt động.

Tạo kết nối trên Bluecore

 1. Đăng nhập vào tài khoản Bluecore của bạn và nhấp vào Connectors trong menu, sau đó tiếp tục bằng cách nhấp vào nút kết nối ở góc phải trên cùng.

 2. Trong trang cấu hình PostgreSQL, Bạn sẽ được yêu cầu điền các trường sau

  1. Địa chỉ IP máy chủ hoặc Tên máy chủ. Địa chỉ IP công khai hoặc tên máy chủ của máy chủ PostgreSQL của bạn.

  2. Cơ sở dữ liệu. Tên của cơ sở dữ liệu bạn sẽ sử dụng để ghi hoặc đọc dữ liệu.

  3. Tên người dùng. Tên người dùng được cấu hình trong bước Tạo một người dùng PostgreSQL.

  4. Mật khẩu. Mật khẩu được cấu hình trong bước Tạo một người dùng PostgreSQL.

  5. Cổng. Cổng để kết nối đến PostgreSQL. Giá trị mặc định là 5432.

 3. Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấp vào "Load schema". Hệ thống sẽ tiến hành tải danh sách bảng trong database

 4. Chọn các bảng bạn muốn đồng bộ với Bluecore và bấm "Connect"

Last updated