Create coupon

Tên: CreateCouponActivity

Dữ liệu đầu vào:

  1. Coupon template

  2. CustomerId: Chưa hỗ trợ

Dữ liệu đầu ra

  1. CouponCode: Mã coupon được tạo

  2. Coupon: Thông tin chi tiết coupon

Last updated