Base VN

Nhấn nút connection để kết nối

Có 3 loại base có thể chọn.

  • Base Request

  • Base Wordflow

  • Base Wework

Sau khi chọn sễ hiển thị lên form kết nối,nhập đầy đủ thông tin và kết nối.

sau khi kết nối thành công, Đây là màn hình quản lý các kết nối.

Last updated