Help
VN
Search
K
Comment on page

ESMS

Hướng dẫn kết nối ESMS
Bước 1: Chọn biểu tương “Add connection” ở bên phải logo ESMS để kết nối với tài khoản ESMS của bạn
Xuất hiện bảng Connect to ESMS
Bước 2: Mở 1 tab mới, truy cập vào tài khoản ESMS của bạn
Bước 3: Chọn mũi tên bên phải tên của bạn, chọn “Bảng điều khiển”
Bước 4: Chọn mũi tên bên phải tên của bạn, chọn “Quản lý Api”
Bước 5: Sao chép “Api key” và “Secret key”. Nếu mã cũ, bạn có thể tạo mã mới (phần khung vàng) và sao chép hai mã này
Bước 6: Trở lại website admin, dán “Api key” và “Secret key” vào 2 ô tương ứng
Bước 7: Nhập Brand name - tên của bạn (tên cửa hàng của bạn)
Bước 8: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào các ô tương ứng, chọn Connect để hoàn thành việc kết nối
Bước 9: Kết nối thành công vào ESMS
Lưu ý:
  • Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày
  • n Active Connections: n là số tài khoản được kết nối với Bluecore
Last modified 3mo ago