ESMS

Hướng dẫn kết nối ESMS

Bước 1: Chọn biểu tương “Add connection” ở bên phải logo ESMS để kết nối với tài khoản ESMS của bạn

Xuất hiện bảng Connect to ESMS

Bước 2: Mở 1 tab mới, truy cập vào tài khoản ESMS của bạn

Bước 3: Chọn mũi tên bên phải tên của bạn, chọn “Bảng điều khiển”

Bước 4: Chọn mũi tên bên phải tên của bạn, chọn “Quản lý Api”

Bước 5: Sao chép “Api key” và “Secret key”. Nếu mã cũ, bạn có thể tạo mã mới (phần khung vàng) và sao chép hai mã này

Bước 6: Trở lại website admin, dán “Api key” và “Secret key” vào 2 ô tương ứng

Bước 7: Nhập Brand name - tên của bạn (tên cửa hàng của bạn)

Bước 8: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào các ô tương ứng, chọn Connect để hoàn thành việc kết nối

Bước 9: Kết nối thành công vào ESMS

Lưu ý:

  • Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày

  • n Active Connections: n là số tài khoản được kết nối với Bluecore

Last updated