🏁Hướng phát triển

Các tính năng đang phát triển

NowSoonLater

Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySql

Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MS Sql Server

Tự động segment dữ liệu dựa trên các metric

Hỗ trợ cấu hình kết nối GA4 Report

Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Postgres

Cho phép tự thiết lập Recommendation

Hỗ trợ kết nối SpeedSms

Tích hợp dữ liệu từ data warehouse vào Zalo Mini App

Hỗ trợ xây dựng model bằng Python Script

Hỗ trợ kết nối MessageBird

Flows: Hỗ trợ sự kiện về email được gởi thông qua chiến dịch

Data Assistant: trợ lý trả lời thông tin về khách hàng, đơn hàng...

Hỗ trợ kết nối Postmark

Hỗ trợ tự xây dựng insight thông qua Insight Builder

Hỗ trợ kết nối SendGrid

Chatbot: hỗ trợ trả lời câu hỏi về sản phẩm

Hỗ trợ kết nối Mailgun

Last updated

Was this helpful?