Help
VN
Search
K
Comment on page
🏁

Hướng phát triển

Các tính năng đang phát triển
Now
Soon
Later
Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySql
Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MS Sql Server
Tự động segment dữ liệu dựa trên các metric
Hỗ trợ cấu hình kết nối GA4 Report
Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Postgres
Cho phép tự thiết lập Recommendation
Hỗ trợ kết nối SpeedSms
Tích hợp dữ liệu từ data warehouse vào Zalo Mini App
Hỗ trợ xây dựng model bằng Python Script
Hỗ trợ kết nối MessageBird
Flows: Hỗ trợ sự kiện về email được gởi thông qua chiến dịch
Data Assistant: trợ lý trả lời thông tin về khách hàng, đơn hàng...
Hỗ trợ kết nối Postmark
Hỗ trợ tự xây dựng insight thông qua Insight Builder
Hỗ trợ kết nối SendGrid
Chatbot: hỗ trợ trả lời câu hỏi về sản phẩm
Hỗ trợ kết nối Mailgun