Help
VN
Search
K
Comment on page

Sapo

Chuyển dữ liệu từ Sapo đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.
Bước 1: Chọn biểu tượng “Add Connection” bên phải logo Sapo để kết nối dữ liệu cửa hàng trong phần mềm Sapo với Bluecore.
Bước 2: Xuất hiện màn hình “Connect to Sapo”. Nhập tên cửa hàng của bạn và chọn Connect
Bước 3: Xuất hiện màn hình “Sapo web”, chọn cài đặt để kết nối dữ liệu với Bluecore.
Những dữ liệu sẽ được chia sẻ với Bluecore:
  • Dữ liệu về sản phẩm
  • Dữ liệu về đơn hàng
  • Dữ liệu về khách hàng
  • Dữ liệu về nội dung website
  • Dữ liệu về khuyến mãi
Bước 4: Kết nối thành công vào Bluecore. Đợi một vài phút để tải dữ liệu từ hệ thống cửa hàng Sapo của bạn đổ về Bluecore.
Lưu ý:
  • Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.
  • n Active connections: n là số tài khoản được kết nối với Bluecore.
Last modified 3mo ago