Các sự kiện kích hoạt

Các sự kiện kích hoạt (Trigger) là các activity sẽ được chạy khi xuất hiện sự kiện. Các Trigger này thường được dùng để làm activity bắt đầu cho một workflow.

Last updated