Shopify

SHOPIFY

Chuyển dữ liệu từ Shopify đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Những dữ liệu sẽ được chia sẻ với Bluecore:

  • Dữ liệu về admin

  • Dữ liệu về sản phẩm

  • Dữ liệu về đơn hàng

  • Dữ liệu về khách hàng

Last updated