Mailchimp

Nhấn nút connection để kết nối

Nhập đầy đủ thông tin và kết nối.

Sau khi kêt nối thành côn, Màn hình quản lý các kết nối.

Có nút send test, click vào nút sẽ hiển thị bảng cho gửi thử.

Last updated