Pancake pages

Để có thế lấy được dữ liệu của Pancake Statistic, đầu tiên ta cần phải lấy được Access Token của tài khoản kết nối với pancake:

  • Vào phần Account Setting, sau đó ấn vào mục Advance để xuất hiện được Access Token:

  • Sao chép Access Token:

  • Vào lại trang chủ của Bluecore, nhấn vào mục Pancake pages và nhấn vào nút kết nối

  • Điền Access Token vào ô trống và nhấn vào nút connect để tiến hình lấy dữ liệu:

Last updated