Facebook Ads

Chuyển dữ liệu từ Facebook Ads đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Dữ liệu được chia sẻ với Bluecore:

  • Dữ liệu khách hàng

  • Dữ liệu chi tiết quảng cáo (Lượt click, lượt reach, lượt hiển thị, lượt comment, lượt nhắn tin, tổng chi phí)

  • Dữ liệu chi phí

  • Hiệu quả quảng cáo

  • Dữ liệu CTR, CPM, CPC

  • Dữ liệu về top các chiến dịch cao nhất (lượt hiển thị, post reaction, lượt click, lượt reach, lượt comment, lượt nhắn tin, chi phí cao nhất)

Last updated