Google Analytics 3

Chuyển dữ liệu từ Google Analytics đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Những dữ liệu sẽ được chia sẻ với Bluecore:

  • Dữ liệu về người dùng đến từ các nguồn website

  • Dữ liệu về số người truy cập trang, thời gian ở lại

  • Dữ liệu về insight

Lấy dữ liệu google Analytics:

Add tài khoản này lên google analytic quyền view: googledata@bluecore-312903.iam.gserviceaccount.com

Hướng dẫn Lấy thông tin viewId cần lấy dữ liệu:

Last updated