One Signal Web Push

Nhấn nút add connection để mở màn hình kết nối.

Nhập Api id và Rest API Key.

Màn hình quản lý connected

Last updated