Shopee

Chuyển dữ liệu từ Shopee đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Dữ liệu được chia sẻ với Bluecore:

  • Dữ liệu người dùng

  • Dữ liệu đơn hàng

  • Dữ liệu thanh toán

  • Dữ liệu người bán, nhà cung cấp

  • Dữ liệu sản phẩm

  • Dữ liệu vận chuyển

  • Dữ liệu hệ thống

Last updated