Đăng kí theo dõi báo cáo

Mục đích: Định kỳ gửi các báo cáo kết quả về email của người dùng mà không cần phải truy cập vào hệ thống và thao tác phức tạp.

Ở cột bên trái website admin, chọn “Report Subscription”

Tại màn hình quản lý theo dõi báo cáo, nhấp vào nút "Subscribe to a report"

Tại màn hình đang ký theo dõi, dán đường dẫn bạn muốn theo dõi vào

Nếu đường dẫn hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông tin để cấu hình như bên dưới

Trong đó:

  • Use advanced schedule: Sử dụng lịch trình nâng cao hay không, tuý tuỳ chọn này được bật, hệ thống sẽ cho phép bạn thiết lập lịch trình bằng cách sử dụng CRON

  • Nếu không sử dụng lịch trình nâng cao, bạn có thể thiết lập lích trình của mình bằng cách chọn trên giao diện

  • Don't send if there aren't results: Bật tuỳ chọn này nếu bạn không muốn nhập thông báo nếu báo cáo không có số liệu

  • Attach results: Bật tuỳ chọn này nếu bạn muốn nhận file đính kèm kết quả báo cáo trong email

  • Nếu bạn muốn kiểm tra nội dung email, nhấp vào nút "Send now" để hệ thống gởi ngay lập tức

Sau khi thiết lập xong nhấp nút "Save" để lưu lại

Việc đăng ký theo dõi báo cáo đã hoàn tất, từ giờ hệ thống sẽ gởi email thông báo cho bạn theo lịch trình bạn thiết lập, bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc huỷ đăng ký theo dõi bất kỳ lúc nào.

Last updated