Help
VN
Search
K
Comment on page

Vietguys

Bước 1: Chọn biểu tượng “Add connection” bên phải logo Vietguys để kết nối dữ liệu cửa hàng trong phần mềm Vietguys với Bluecore.
Bước 2: Nhập userName và password và Brand name
Bước 3: Trong màn hình quản lý có nút send test.
Bước 4: Khi click vào nút send test sẽ hiển thị màn hình gửi có thể test gửi trước.
Last modified 3mo ago