Truyền dữ liệu giữa các activity

Bluecore Flow hỗ trợ bạn thiết lập luồng công việc (flow) một cách linh hoạt nhất. Bạn có thể tuỳ ý kéo thả các Activity tuỳ theo nhu cầu của mình, không có bất kỳ ràng buộc hay yêu cầu đặc biệt nào giữa các hoạt động (ví dụ Activity B chỉ có thể chạy sau Activity A). Để đáp ứng được sự linh hoạt này, Bluecore sử dụng kho tham số Variables để chứa toàn bộ dữ liệu sinh ra bởi các Activity trước đó và truy cập vào các tham số này thông qua ngôn ngữ liquid

Sau đây là một ví dụ về cách kho tham số Variables hoạt động khi chạy một flow tặng mã cho khách hàng mới trên Haravan.

 1. Khi sự kiện khách hàng mới được kích hoạt, sự kiện này sẽ đẩy 4 tham số vào kho tham số Variables:

  • ConnectorId: mã của kết nối trên hệ thống Bluecore

  • OrgId: mã cửa hàng trên Haravan

  • CustomerId: mã của khách hàng trên Haravan

  • Customer: thông tin khách hàng trên Haravan

 2. Khi thiết lập Activity tạo mã coupon, bạn cần truyền thông tin mã khách hàng (trường hợp bạn cần tạo riêng mã cho KH), lúc này bạn có thể chỉ cho flow lấy ra từ kho tham số bằng liquid sau: {{Variables.Customer.id}}. Lúc này flow sẽ truy cập vào kho tham số Variables, tìm giá trị id trong tham số Customer

Lưu ý: Hệ thống phân biệt ký tự HOA - thường nên bạn cần nhập đúng để đảm bảo hệ thống chạy chính xác, trong trường hợp này bạn có thể thấy tham số id viết thường trong khi VariablesCustomer có viết hoa, lý do là vì toàn bộ dữ liệu trong Customer được lấy nguyên bản từ Haravan để đảm bảo sự chính xác nhất.

 1. Tương tự, khi thiết lập Activity gởi tin nhắn, bạn cần cung cấp số điện thoại và mã coupon, lúc này bạn có thể chỉ cho flow lấy ra từ kho tham số Variables bằng liquid {{Variables.Customer.phone}}{{Variables.CouponCode}}

Last updated