Sending a SMS message

Send a message to a phone number

Tên: SendSmsActivity

Dữ liệu đầu vào:

  1. Connector: Chọn kết nối dùng để gởi tin

  2. MessageType: Loại tin nhắn, nếu kết nối dùng gởi tin không phải VMG, bạn không cần chọn giá trị này

  3. Phone: Số điện thoại nhận tin, bạn có thể điền số điện thoại trực tiếp hoặc lấy động từ kho tham số Variables, xem hướng dẫn truyền tham số tại đây

  4. Message: Nội dung tin nhắn, bạn có thể điền nội trực tiếp hoặc kết hợp giữa nội dung và tham số từ kho tham số Variables, xem hướng dẫn truyền tham số tại đây

Dữ liệu đầu ra

Không có

Last updated