Help
VN
Search
K
Comment on page

Haravan

Chuyển dữ liệu từ Haravan đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.
Hướng dẫn kết nối Haravan
Bước 1: Chọn biểu tượng “Add Connection” bên phải logo Haravan để kết nối dữ liệu cửa hàng trong phần mềm Haravan với Bluecore.
Bước 2: Xuất hiện cổng đăng nhập vào tài khoản Haravan. Đăng nhập vào tài khoản cửa hàng Haravan.
Bước 3: Xuất hiện màn hình các điều khoản dữ liệu và thông tin cửa hàng Haravan của bạn đồng ý chia sẻ quyền truy cập và chỉnh sửa với Bluecore. Chọn “Yes” nếu bạn đồng ý chia sẻ thông tin.
Những dữ liệu được chia sẻ với Bluecore:
  • Dữ liệu về khách hàng
  • Dữ liệu về kênh bán hàng
  • Dữ liệu về kho
  • Dữ liệu vận chuyển
  • Dữ liệu về đơn hàng
  • Dữ liệu về khu vực vận chuyển
  • Dữ liệu về sản phẩm
  • Dữ liệu về phản hồi, đánh giá
Bước 4: Kết nối thành công vào Bluecore. Đợi một vài phút để tải dữ liệu từ hệ thống cửa hàng Haravan của bạn đổ về Bluecore.
Lưu ý
  • Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.
  • n Active connections: n là số tài khoản được kết nối với Bluecore.