Activity trong Flow là gì?

Khái niệm về Activity trong Flow

Trong Flow, "Activity" là một khái niệm quan trọng mà bạn sẽ gặp thường xuyên khi tạo và quản lý các luồng công việc của mình. Activity đại diện cho các bước cụ thể trong quy trình làm việc và giúp bạn xác định cách các công việc khác nhau tương tác với nhau.

Activity là gì?

Một Activity là một phần của luồng công việc, và nó biểu thị một tác vụ cụ thể cần được thực hiện trong quy trình của bạn. Ví dụ, bạn có thể có một Activity để nhận sự kiện từ Haravan, gửi tin nhắn sms hoặc thực hiện tính toán.

Mỗi Activity có một số thuộc tính cụ thể mà bạn có thể cấu hình. Những thuộc tính này giúp bạn xác định cách Activity sẽ hoạt động trong quy trình của bạn. Ví dụ, một Activity "Gửi tin nhắn" có thể cần các thông tin như số điện thoại người nhận, nội dung tin nhắn.

Cách sử dụng Activity trong Flow

Khi bạn xây dựng một luồng công việc, bạn sẽ thêm các Activity vào luồng của mình và xác định cách chúng tương tác với nhau. Mỗi Activity trong luồng công việc sẽ thực hiện một phần của quy trình.

Cách bạn cấu hình một Activity phụ thuộc vào loại Activity đó và nhiệm vụ cụ thể mà bạn muốn thực hiện. Bạn có thể sử dụng giao diện Flow Definition để thiết lập các thuộc tính và tùy chọn cho Activity của mình.

Kết luận

Như vậy, Activity là các bước cụ thể mà bạn xây dựng trong luồng công việc để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Chúng giúp bạn tổ chức và quản lý quy trình làm việc của mình một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng Activity, bạn có thể tạo ra các quy trình linh hoạt và mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về cách sử dụng Activity trong Flow.

Last updated