Chiến dịch

Ở cột bên trái website admin. Chọn Extensions => Chọn Campaign Management => Chọn Campaign

ESMS

Hướng dẫn tạo Campaign cho ESMS

Bước 1: Chọn Create new campaign ở góc phía trên bên phải màn hình

Bước 2: Xuất hiện danh sách các kênh, chọn ESMS

Xuất hiện bảng ESMS

Bước 3: Chọn template các campaign sẵn có (khung đỏ) hoặc chọn + để tạo một campaign mới

Bước 4:

 • Trường hợp 1: Tạo một campaign mới Chọn +, xuất hiện bảng “New Sms campaign”

Truyền question url từ hệ thống phân tích

Truyền mẫu file excel có sẵn mẫu thông tin

Truyền mẫu file google sheet có sẵn mẫu thông tin

Ở ô “Select data”, chọn mũi tên để chọn dữ liệu sẵn có trên hệ thống

Hoặc chọn Upload form file để tải lên một file dữ liệu. Xuất hiện bảng “Upload from file” để tải lên dữ liệu

Nếu đã có sẵn file dữ liệu, chọn Browse để tải file lên

Nếu không có sẵn mẫu file dữ liệu, chọn Download template Mở template vừa tải về, sẽ có file excel như sau

Nhập các thông tin tương ứng vào các cột

Send to: Vì chạy campaign Esms nên admin sẽ nhập số điện thoại người sẽ nhận được tin nhắn Name: Tên người nhận tin nhắn Content: Nội dung tin nhắn được gửi

Sau khi nhập xong thông tin, admin cần lưu file

Sau đó, chọn Browse để mở file vừa lưu

Chọn Upload để up file dữ liệu

Tải file lên thành công, xuất hiện bảng “New Sms campaign” như sau

Send to

 • Mục “Phone”: Nhập vì hệ thống đã mặc định “@Send to” là số điện thoại người nhận tin nhắn

 • Mục “Message content”: Nhập nội dung gửi tin nhắn

 • Lưu ý: Khi cần nhắc đến tên của người nhận trong tin nhắn, admin cần làm theo cú pháp @Name.

Ví dụ:

Nhắn theo cú pháp @Name

Đây là ví dụ một tin nhắn chúc mừng sinh nhật

Lưu ý: Khi cần nhắc đến mã coupon tặng cho khách hàng, admin cần làm theo cú pháp @coupon

Ví dụ: Nhắn theo cú pháp @coupon

Đây là một ví dụ tin nhắn có tặng coupon

Configure

Name: Nhập tên campaign (tên chiến dịch)

Coupon: Bật Coupon . Chọn gạt phải template coupon có sẵn trong hệ thống do bạn tạo

Schedule type: Chọn lịch gửi campaign

 • One time: Một lần duy nhất Hệ thống sẽ cho bạn 2 lựa chọn

  • Gửi ngay sau khi lưu cài đặt này Run after save (gạt phải)

  • Cài thời gian gửi tin nhắn Run after save không gạt

 • Recurring: Theo định kỳ’

Hệ thống sẽ cho bạn 3 lựa chọn

 • Daily: Gửi hàng ngày

 • Weekly: Gửi hàng tuần

 • Monthly: Gửi hàng tháng

Sau khi nhập đầy đủ thông tin gửi tin nhắn, chọn Review and submit để xem lại tổng quan tin nhắn campaign trước khi gửi đi và xác nhận campaign vừa tạo

Sau khi hoàn tất việc xác nhận thông tin campain, admin chọn SAVE để lên lịch chạy campaign

Theo dõi danh sách campaign tại đây

 • Trường hợp 2: Chọn template campaign có sẵn Chọn 1 trong 2 ô ở khung đỏ để tạo campaign theo mẫu sẵn có

Đưa chuột vào 1 trong 2 ô, xuất hiện các nguồn kết nối. Chọn nguồn kết nối của bạn

Xuất hiện bảng “New SMS campaign”

Hoặc chọn Up load from file để tải lên một file dữ liệu. Xuất hiện bảng “Upload from file” để tải lên dữ liệu

 • Nếu đã có sẵn file dữ liệu, chọn browse để tải file lên

 • Nếu không có sẵn mẫu file dữ liệu, chọn download tempalte

Mở template vừa tải về, sẽ có file excel như sau

Nhập các thông tin tương ứng vào các cột

 • Send to: Vì chạy campaign Esms nên admin sẽ nhập số điện thoại người sẽ nhận được tin nhắn

 • Name: Tên người nhận tin nhắn Content: Nội dung tin nhắn được gửi

Khi nhập xong thông tin, admin cần lưu file

Sau đó, chọn Browse để mở file vừa lưu

Chọn Upload để up file dữ liệu

Tải file lên thành công, xuất hiện bảng “New Email campaign” như sau

Khi admin chọn template campaign có sẵn, các mục “Phone”, “Message content”, “Name” đã được thiết lập sẵn. Admin có thể thay đổi dựa trên nhu cầu của mình

Lưu ý: Khi cần nhắc đến tên của người nhận trong tin nhắn, admin cần làm theo cú pháp @Name.

Đây là ví dụ một tin nhắn chúc mừng sinh nhật

Lưu ý: Khi cần nhắc đến mã coupon tặng cho khách hàng, admin cần làm theo cú pháp @coupon

Ví dụ: Nhắn theo cú pháp @coupon

Đây là một ví dụ tin nhắn có tặng coupon

Configure

Name: Nhập tên campaign (tên chiến dịch)

Coupon: Bật Coupon . Chọn gạt phải template coupon có sẵn trong hệ thống do bạn tạo

Schedule type: Chọn lịch gửi campaign

 • One time: Một lần duy nhất Hệ thống sẽ cho bạn 2 lựa chọn

Gửi ngay sau khi lưu cài đặt này Run after save(gạt phải)

Cài thời gian gửi tin nhắn Run after save(khong phải)

 • Recurring: Theo định kỳ

Hệ thống sẽ cho bạn 3 lựa chọn

Hệ thống sẽ xuất hiện 5 lần gửi kế tiếp khi bạn đã cài đặt thời gian gửi

Sau khi nhập đầy đủ thông tin gửi tin nhắn, chọn Reviewand Submit để xem lại tổng quan email campaign trước khi gửi đi và xác nhận campaign vừa tạo

Bước 12: Sau khi hoàn tất việc xác nhận thông tin campain, admin chọn SAVE để lên lịch chạy campaign

Theo dõi danh sách campaign tại đây

 • All: Danh sách tất cả campaign

 • Live campaigns: Các campaign đang chạy

 • Completed: Các campaign đã chạy xong

 • Failed: Các campaign không thành công

 • Campaign name: Tên campaign

 • Provider: Tên nhà cung cấp

 • Status: Trạng tháng campaign

 • Schedule type: Loại lịch biểu

 • Owner: Người sở hữu campaign

Chọn mũi tên bên phải Owner (Người sở hữu)

View: Xem chi tiết lại campaign

History: Xem lịch sử và sự thay đổi của lịch sử

Delete: Xóa bỏ campaign

EMAIL

Hướng dẫn tạo Campaign cho Email

Bước 1: Chọn Create new campaign ở góc phía trên bên phải màn hình

Bước 2: Xuất hiện danh sách các kênh, chọn Email

Chọn template các campaign sẵn có (khung đỏ) hoặc chọn + để tạo một campaign mới

Bước 3: Trường hợp 1: Tạo một campaign mới Chọn +, xuất hiện bảng “Select data” truyền question url từg hệ thống phân tích

Trường hợp 2: truyền mẫu file excel có sẵn mẫu thông tin

Trường hợp 2: truyền mẫu file google sheet có sẵn mẫu thông tin

Bước 4: Hướng dẫn đơn giản để tạo một email HTML [ + Các mẫu miễn phí ]

Sau khi tạo mới hoặc chỉnh sửa template nhấn nút “save template” để lưu lại mẫu.

Configure

Name: Nhập tên campaign (tên chiến dịch)

Coupon: Bật Coupon . Chọn gạt phải template coupon có sẵn trong hệ thống do bạn tạo

Schedule type: Chọn lịch gửi campaign

 • One time: Một lần duy nhất Hệ thống sẽ cho bạn 2 lựa chọn

Gửi ngay sau khi lưu cài đặt này Run after save(gạt phải)

Cài thời gian gửi tin nhắn Run after save(khong phải)

 • Recurring: Theo định kỳ

Hệ thống sẽ cho bạn 3 lựa chọn

Sau khi hoàn tất việc xác nhận thông tin campain, admin chọn SAVE để lên lịch chạy campaign

Theo dõi danh sách campaign tại đây

Last updated