Help
VN
Search
K

Google Analytics 4 (Report)

Chuyển dữ liệu Report từ Google Analytics 4 đến Data Warehouse (BigQuery). Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.
Những dữ liệu sẽ được chia sẻ với Bluecore:
  • Dữ liệu về người dùng đến từ các nguồn website
  • Dữ liệu về số người truy cập trang, thời gian ở lại
  • Dữ liệu về insight

Cho phép Bluecore đọc dữ liệu báo cáo GA4

  • Vào mục “Quản lý quyền truy cập vào tài sản”
  • Chọn “Thêm người dùng mới”

Tạo kết nối đến GA4 Report

  • Trở lại màn hình “Trang chủ”, tại đây bạn có thể xem các PropertyId (mã thuộc tính) hiện có, sao chép PropertyId cần liên kết với Bluecore
  • Điền mã PropertyId đã lấy vào màn hình tạo kết nối Google Analytic 4 (Report)