Google Analytics 4 (Report)

Chuyển dữ liệu Report từ Google Analytics 4 đến Data Warehouse (BigQuery). Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Những dữ liệu sẽ được chia sẻ với Bluecore:

  • Dữ liệu về người dùng đến từ các nguồn website

  • Dữ liệu về số người truy cập trang, thời gian ở lại

  • Dữ liệu về insight

Cho phép Bluecore đọc dữ liệu báo cáo GA4

  • Vào mục “Quản lý quyền truy cập vào tài sản”

  • Chọn “Thêm người dùng mới”

  • Thêm tài khoản của Bluecore với quyền “Xem”: googledata@bluecore-312903.iam.gserviceaccount.com

Tạo kết nối đến GA4 Report

  • Trở lại màn hình “Trang chủ”, tại đây bạn có thể xem các PropertyId (mã thuộc tính) hiện có, sao chép PropertyId cần liên kết với Bluecore

  • Điền mã PropertyId đã lấy vào màn hình tạo kết nối Google Analytic 4 (Report)

Last updated