Lazada

Chuyển dữ liệu từ Lazada đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Những dữ liệu sẽ được chia sẻ với Bluecore:

  • Dữ liệu về sản phẩm

  • Dữ liệu về tài chính

  • Dữ liệu về vận chuyển, nhà phân phối

  • Dữ liệu về người bán

  • Dữ liệu về hệ thống

  • Dữ liệu về người dùng

  • Dữ liệu về đơn hàng

Last updated