🎉Bắt đầu

Truy cập vào https://admin.bluecore.vn/account/login


Đăng nhập bằng cách nhập "Username" hoặc "Email" và "Password". Sau đó chọn "Login" để hoàn tất đăng nhập.

hoặc tạo cửa hàng mới cho riêng bạn bằng cách chọn “Create Account”

Một bảng đăng ký cửa hàng mới xuất hiện. Bạn hãy nhập đầy đủ thông tin cá nhân và hoàn tất đăng ký bằng cách chọn "Tạo Cửa Hàng Mới".

Bluecore sử dụng Google BigQuery để lưu trữ dữ liệu của bạn, trường hợp bạn đã có tài khoản Google BigQuery và muốn sử dụng kho lưu trữ riêng, nhấn chọn “Use you own Data Warehouse” và làm theo hướng dẫn tại Hướng dẫn sử dụng BigQuery riêng để làm kho lưu trữ dữ liệu tại Bluecore

Last updated