Meta Graph

Kết nối Meta Graph trên Bluecore

Bước 1: Truy cập Quản lý ứng dụng trên Facebook for Developers.

Bước 2: Tạo ứng dụng Facebook.

Bỏ qua bước này nếu bạn đã có ứng dụng Facebook

Nhấp vào nút "Create App"

Chọn mục đích sử dụng là "Other", sau đó nhấp nút "Next"

Chọn loại ứng dụng là "Bussiness" sau đó nhấp nút "Next"

Đặt tên ứng dụng và điền email của bạn sau đó nhấp nút "Create app"

Bước 3: Lấy thông tin ứng dụng

Tại màn hình quản lý ứng dụng, nhấp vào menu "Settings" -> "Basic"

Nhấp vào nút "Show" để hiển thị thông tin "App secret" (Facebook có thể yêu cầu nhập lại mật khảu tài khoản Facebook của bạn để xác nhận)

Lưu lại 2 giá trị "App ID" và "App secret" để dùng khi kết nối tại Bluecore ở Bước 5

Bước 4: Tạo mã Access Token

Truy cập Graph API Explorer. Tại thanh công cụ bên phải, chọn ứng dụng của bạn trong mục "Meta App" và thêm các quyền sau vào mục "Permissions" sau đó nhấp chọn nút "Generate Access Token"

Các quyền cần được cấp

  • pages_show_list

  • pages_read_engagement

  • pages_messaging

  • ads_read

  • read_insights

  • business_management

  • instagram_basic

  • instagram_manage_insights

Cấp quyền cho ứng dụng của bạn

Sau khi cấp quyền, Facebook sẽ hiển thị thông tin Access Token, lưu lại giá trị này

Bước 5: Tạo kết nối Meta Graph trên Bluecore

Truy cập trang quản trị kết nối của Bluecore, chọn kết nối Facebook Graph và điền các thông tin:

  • App IdApp Secret: Thông tin ứng dụng đã lấy ở Bước 3

  • Access Token: Mã kết nối đã copy ở Bước 4

Chọn các tài khoản/trang bạn muốn đồng bộ dữ liệu sau đó nhấp chọn nút "Connect", bạn có thể chỉnh sửa lại các lựa chọn này sau khi kết nối.

Một số vấn đề thường gặp khi kết nối

The access token does not belong to application xxxx.

Bạn sẽ gặp thông báo này khi mã Access Token được tạo bằng một ứng dụng khác, không phải ứng dụng có mã App ID bạn nhập ở màn hình kết nối. Hãy đảm bảo rằng bạn chọn đúng ứng dụng khi tạo mã Access TokenBước 4

Malformed access token

Đảm bảo bạn sao chép chính xác mã Access Token

Invalid Client ID

Đảm bảo bạn sao chép chính xác mã ứng dụng App IDApp secret tại Bước 2

Access Token has expired, been revoked, or is invalid

Access Token đã hết hạn hoặc không có quyền truy cập, thử lại bằng cách tạo mã Access Token mới và đảm bảo rằng bạn đã cấp đủ các quyền được liệt kê

Last updated