Check customer orders in timeframe

Verify whether the customer has any orders within the specified time range

Tên: CheckCustomerOrderOnHaravanActivity

Dữ liệu đầu vào:

  1. Duration: Khoảng thời gian để kiểm tra đơn hàng phát sinh của khách hàng, ví dụ nếu khoảng thời gian là 24 giờ thì khi chạy, Activity này sẽ kiểm tra đơn hàng phát sinh của khách hàng trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm Activity chạy. Để thiết lập thông số này, bạn nhập giá trị theo định dạng ngày:giờ:phút:giây như sau: 00:24:00:00(24 giờ) hoặc 01:00:00:00 (1 ngày)

Bạn cũng có thể thiết lập bằng cách chuyển định dạng nhập sang Javascript và điền như sau:

Duration.FromHours(24)
hoặc
Duration.FromDays(1)

Dữ liệu đầu ra

Không có

Kết quả

  • HasOrder: Có xuất hiện đơn hàng mới trong khoảng thời gian thiết lập

  • NoOrder: Không xuất hiện dơn hàng mới trong khoảng thời gian thiết lập

Last updated